شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

دیتاشیت محصولات

ادجوانت روغنی IBA 70

در این دیتاشیت، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ادجوانت روغنی IBA 70 مشخص شده است.