شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

ایمنی‌شناسی و امنیت ادجوانت

نوآوری در واکسیناسیون

مکانیزم تحریک سیستم ایمنی

     اصول تحریک سیستم ایمنی توسط ادجوانت‌های امولسیون روغنی، رهایش آهسته و کنترل شده‌ی آنتی‌ژن است. رهایش آهسته آنتی‌ژن از محل تزریق تضمین کننده‌‌ی شدت بالا و پایداری ایمنی ایجاد شده است و این ویژگی به نوبه خود منجر به کاهش دوز مصرفی و کاهش تعداد تزریق می‌شود. علاوه بر آن، ماهیت روغن‌های معدنی به تحریک بیشتر سیستم ایمنی کمک می‌کند. روغن‌های معدنی جزو روغن‌های غیرمتابولیزه شونده هستند و این ویژگی باعث می‌شود که سلول‌های سیستم ایمنی به محل تزریق جذب شوند، و باعث افزایش شدت ایمنی شوند. 

       جذب سلول‌های سیستم ایمنی به مکان تزریق، منجر به ایجاد التهابی موضعی می‌شود. در صورتی که ادجوانت مورد استفاده امنیت کافی نداشته باشد این التهاب ممکن است گسترش یابد و منجر به ایجاد اختلال در آسایش حیوان شود. این اختلال باعث می‌شود که حیوان دچار استرس شود و بازدهی کلی مزرعه کاهش یابد. 

بررسی ایمنی‌زایی و امنیت ادجوانت روغنی

     شدت تحریک سیستم ایمنی یک واکسن، تابع غلظت آنتی‌ژن، قدرت ادجوانت، تداخل واکسن با تیتر مادری، آلودگی ویروسی محیط و میزان استرس حیوان است. 

     بمنظور بررسی قدرت ایمنی‌زایی ادجوانت روغنی، با استفاده از آنتی‌ژن‌های تهیه شده استاندارد و همچنین طبق استانداردهای بین‌المللی و دستورالعمل‌های سازمان OIE واکسن تهیه شد و واکسن تهیه شده در سطح آزمایشگاهی و سطح مزرعه بر روی جوجه مورد آزمایش قرار گرفت و شدت تحریک سیستم ایمنی و پایداری سطح ایمنی ایجاد شده توسط آزمایشگاه‌های معتبر مورد آزمایش قرار گرفت. همچنین میزان ایجاد التهاب در محل تزریق ارزیابی شد و استرس ایجاد شده در جوجه با عملکرد وزنی جوجه بررسی شد.